آگهی مناقصه شركت خدمات حمايتي كشاورزي  استان کهگیلویه وبویراحمد

آگهی مناقصه شركت خدمات حمايتي كشاورزي  استان کهگیلویه وبویراحمد

  شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان کهگیلویه وبویراحمد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد انجام امورخدماتی  و پشتیبانی و …را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي یک مرحله ای  به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از “دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد وغیره” در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)